Tình trạng của Nhậm Đạt Hoa được mọi người đưa tới bệnh viện gấpBáo Tin3a.com
 

QC