Máy bay "Made in China" chính thức cất cánhBáo Tin3a.com
 

QC