Ông Lukashenko đi bộ ngoài Dinh Độc lập ở Minsk Báo Tin3a.com
 

QC