Tham lấy TV quá to, trộm đành bỏ cuộc trả lại cho chủ.Báo Tin3a.com