Thử nghiệm trong mọi điều kiện ngoại cảnh của súng trường tấn công AK-201.Báo Tin3a.com
 

QC