Video: Bầy sư tử săn linh dương vằn Kudu. Nguồn: Smithsonian Channel.Báo Tin3a.com
 

QC